Veelgestelde vragen

Ga naar:

ZES-zone Laden Haalbaarheid Convenant Zero Emissie Stadslogistiek Subsidies, regelingen en voordelen Timing Aanschaf en afschrijving

Hier vind je antwoord op veelgestelde vragen.

ZES-zone

Wat houdt de ZES-zone precies in?

De ZES-zone is een gebied waarbinnen alleen voertuigen zonder uitstoot aan de uitlaat zijn toegestaan en de logistiek zo efficiënt mogelijk wordt uitgevoerd door bijvoorbeeld bundeling van goederen aan de rand van de stad.

Voor wie geldt de Zero Emissie Zone?

Het gaat om alle bestel- en vrachtauto’s die bestemd zijn voor het vervoer van goederen. Bij de RDW bekend onder de voertuigcategorieën N1, N2 en N3. Daarbij gaat het om voertuigen die bijvoorbeeld gebruikt worden voor bevoorrading van winkels, kantoren en bouwplaatsen, de levering van pakjes aan consumenten en bedrijven, bestelauto’s van service- en verhuisbedrijven, maar ook om de lokale winkel, cateraar en bloemist die hun klanten bevoorraden. De ZES-zone geldt niet voor particulieren. Particulieren kunnen daarom bij de gemeente een ontheffing aanvragen voor hun bestelauto, mits zij aan kunnen tonen dat het voertuig niet bedrijfsmatig gebruikt wordt.

Vanaf wanneer gaat deze zone in?

De ZES-zone gaat op 1 januari 2025 in. Voor voertuigen die vóór 1 januari 2025 zijn aangeschaft geldt een overgangsregeling (zie volgende vraag).

Wat zijn de toegangseisen? Tot wanneer heb ik tijd om aan die eisen te voldoen?

 • Alle nieuwe bestel- en vrachtauto’s die ná 1 januari 2025 op kenteken worden gezet moeten emissievrij zijn in de ZES-zone.
 • Alle bestel- en vrachtauto’s moeten vanaf 1 januari 2030 emissievrij zijn in de ZES-zone.
 • Bakwagens Euro-VI die ná 1 januari 2020 en trekkers Euro-VI die ná 1 januari 2017 op kenteken zijn gezet, hebben tot 1 januari 2030 toegang tot de ZES-zone.
 • Bestelauto’s Euroklasse 5 hebben tot 1 januari 2027 toegang tot de ZES-zone.
 • Bestelauto’s Euroklasse 6 hebben tot 1 januari 2028 toegang tot de ZES-zone.

Gaat het alleen om elektrisch vervoer? Of is een voertuig met waterstof ook toegestaan?

Zowel batterij-elektrische voertuigen als voertuigen aangedreven door waterstof zijn welkom in de stad.

Gelden dezelfde toegangseisen ook bij andere steden?

De toegangseisen zijn opgesteld in lijn met het nationale Klimaatakkoord en de nationale uitvoeringsagenda stadslogistiek. Daarmee ontstaat een uniforme toegangsregeling voor alle ZES-zones in Nederland.

Waar liggen de grenzen van de ZES-zone?

In het Convenant ZES is een globale omvang van de ZES-zone gepresenteerd. Hierin is een zoekgebied opgenomen waarbinnen de exacte grens komt te liggen. In samenspraak met de ondertekenaars van het Convenant ZES is een concept contour van de ZES-zone op straatniveau bepaald. Deze contour wordt definitief bij de publicatie van het verkeersbesluit. Dit verkeersbesluit is eind 2023/begin 2024 voorzien.

Waarom stelt de gemeente zo’n ZES-zone in?

De luchtkwaliteit in en de bereikbaarheid van Rotterdam moet echt verbeteren om de stad voor ons allemaal leefbaar te houden. Daarom moet de CO2-uitstoot verminderen. Logistiek veroorzaakt vieze lucht en uitstoot van CO2. Ook zorgt het ook voor geluidsoverlast met effect op de kwaliteit van leven. Tegelijkertijd zijn transport en diensten wel nodig in de stad. Een goede bereikbaarheid is essentieel om in de stad te wonen en te werken. Daarom gaat Rotterdam voor schone en efficiënte logistiek en voert zij vanaf 1 januari 2025 de ZES-zone in. Deze zone is in lijn met het nationale Klimaatakkoord.

Moet ik als ondernemer mijn onderaannemers vragen of ze de ZES-zone in mogen? Of is iedereen verantwoordelijk voor zijn eigen bedrijf?

De eigenaar van het voertuig en dus van het bedrijf is zelf verantwoordelijk. Schakel je onderaannemers in dan moeten zij er zelf voor zorgen dat ze aan de eisen voldoen. Je kunt hen wel stimuleren de overstapte maken.

Er zijn geen elektrische bestel -en vrachtauto’s die aan mijn eisen voldoen. Kan ik ontheffing aanvragen?

Als er geen uitstootvrij alternatief beschikbaar is kan de gemeente een tijdelijke ontheffing verlenen tot dat het alternatief wel beschikbaar is. In de beoordeling wordt breder gekeken dan het 1 op 1 vervangen van het huidige dieselvoertuig. Een alternatief kan ook zijn om een ander logistiek concept in te zetten met andere type voertuigen of gebruik te maken van aanbieders die dit voor u kunnen organiseren.

Laden

Komen er nu ook meer laadpalen in de stad? En wie moet daarvoor zorgen, de overheid of de ondernemer?

Ondernemers kunnen via www.laadpaalnodig.nl/rotterdam een openbare laadpaal aanvragen. Gemeente Rotterdam heeft rekening gehouden met een toenemende vraag aan laadpalen. Voor het laden van vrachtauto’s kan gebruik gemaakt worden van openbare snellaadvoorzieningen. Voor stadslogistiek voorzien ondernemers laadplekken met name bij de distributiecentra en -hubs voorzien, thuis of bij het eigen bedrijf.

Ik heb een onderhoudsbedrijf en we rijden de hele dag door naar particulieren. Met ons materiaal moeten we echt voor de deur parkeren. Hoe doe ik dat met opladen?

De gemeente breidt het openbare laadnetwerk van personenauto’s stevig uit. Deze groep ondernemers kan daar gebruik van maken. Daarnaast doet iedere ondernemer er goed aan een laadstrategie op te stellen voor zijn eigen bedrijf. De logistiek makelaars kunnen hierbij helpen.

Haalbaarheid

Is dit plan wel haalbaar voor kleine ondernemers?

Er zijn een zevental waarborgen waardoor het voor kleine ondernemers haalbaar is om te voldoen aan de eisen van de ZES-zone en niet failliet gaan ten gevolge van de ZES-zone:

 1. Overgangsregeling: Met de meest relevante brancheorganisaties en experts is een overgangsregeling De overgangsregeling is gebaseerd op afschrijvingstermijnen en natuurlijke investeringsmomenten.
 2. Subsidieregelingen: Vanuit de gemeente en het Rijk zijn subsidieregelingen beschikbaar om de overstap naar een elektrische bestelauto voor kleine ondernemers gemakkelijker te maken. Deze zijn ook hier te vinden.
 3. In veel gevallen nu al voordeliger: Het is nu al zo dat over een langere periode bezien een elektrische bestelauto in veel gevallen al goedkoper is dan een bestelauto op diesel. Dat komt vooral door de veel lagere onderhoudskosten en kosten voor de elektriciteit in plaats van diesel. Het klopt dat de aanschafprijs (eenmalige investering aan de voorkant) van een elektrische bestelauto in de meeste gevallen nu nog hoger is dan een diesel bestelauto. Dit kostenverschil wordt voor een groot deel opgevangen door de nationale aanschafsubsidie en wordt de hogere investering bovendien terugverdiend door de lage onderhoudskosten.
 4. Aanschafprijs daalt: De komende jaren zal de aanschafprijs van elektrische bestelauto’s steeds lager worden én zullen er steeds meer modellen beschikbaar komen, ook tweedehands.
 5. Inzet logistiek makelaars: De gemeente Rotterdam zet een communicatiecampagne op die iedere ondernemer (die geraakt wordt door de ZES-zone) bereikt. Onderdeel van deze campagne is de inzet van logistiek makelaars. Zij gaan met kleine ondernemers in gesprek om ze te informeren over de ZES-zone en ze te helpen hierop voor te bereiden, waaronder hulp bij het aanvragen van subsidies. Ondernemers ontvangen na afloop een advies op maat.
 6. Evaluatiemomenten: In de nationale Uitvoeringsagenda Stadslogistiek is afgesproken om in 2022 en in 2024 twee evaluatie momenten te houden waarin beoordeeld wordt of de toegangseisen nog wel haalbaar zijn en, indien nodig, worden deze aangepast. Gemeente Rotterdam zal zelf jaarlijks de voortgang monitoren en onze bevindingen inbrengen in de nationale evaluaties. Hierbij hebben we extra aandacht voor de haalbaarheid voor kleine ondernemers.
 7. Hardheidsclausule: De gemeente kan ontheffing verlenen aan bedrijven die aantonen dat zij niet in staat zijn om een elektrische bestelauto aan te schaffen.

Zijn er genoeg busjes te koop straks?

Ja, er zijn nu al genoeg elektrische bussen beschikbaar en soms zelfs voordeliger in aanschaf vanwege tegemoetkomingen zoals subsidies en fiscale voordelen.

Kleine ondernemers kunnen een elektrisch voertuig toch niet veroorloven?

Het is nu al zo dat over een langere periode bezien een elektrische bestelauto in veel gevallen al goedkoper is dan een bestelauto op diesel. Dat komt vooral door de veel lagere onderhoudskosten en kosten voor de elektriciteit in plaats van diesel. Het klopt dat de aanschafprijs (eenmalige investering aan de voorkant) van een elektrische bestelauto in de meeste gevallen nu nog hoger is dan een diesel bestelauto. Dit kostenverschil wordt voor een groot deel opgevangen door de nationale aanschafsubsidie en wordt de hogere investering bovendien terugverdiend door de lage onderhoudskosten. De komende jaren zal bovendien de aanschafprijs van elektrische bestelauto’s steeds lager worden én zullen er steeds meer modellen beschikbaar komen, ook tweedehands. Ondernemers hebben nog tijd, de laatste bestelauto’s moeten pas 1 januari 2028 in de ZES-zone emissievrij zijn.

De techniek voor emissievrije vrachtauto’s is nog niet zover. Kan de gemeente emissievrij dan wel eisen?

De technologische ontwikkelingen van emissievrije vrachtauto’s zit nog in de experimentele fase (anders dan bestelauto’s). Voor vrachtauto’s is daarom een ruime overgangsregeling afgesproken. Bakwagens Euro-VI die ná 1 januari 2020 en vóór 1 januari 2025 op kenteken zijn gezet, hebben tot 1 januari 2030 toegang tot de ZES-zone. Trekkers Euro-VI die ná 1 januari 2017 en vóór 1 januari 2025 op kenteken zijn gezet, hebben tot 1 januari 2030 toegang tot de ZES-zone. Met deze afspraak hoeft de sector niet het onmogelijke te doen, maar is er wel voldoende prikkel om vanaf nu te investeren in een emissievrij alternatief. In de nationale Uitvoeringsagenda Stadslogistiek is afgesproken om in 2022 en in 2024 twee evaluatie momenten te houden waarin beoordeeld wordt of de toegangseisen nog wel haalbaar zijn en, indien nodig, worden deze aangepast.

Convenant Zero Emissie Stadslogistiek

Waarom heeft de gemeente het convenant gesloten met de logistieke sector?

Rotterdam werkt aan het verbeteren van de luchtkwaliteit, het verminderen van de CO2-uitstoot en het bereikbaar houden van de stad. Stadslogistiek is een belangrijk onderdeel om dit doel te bereiken. Dit is een gezamenlijke opgave en verantwoordelijkheid van de overheid en bedrijfsleven. In het convenant is dit bekrachtigd en zijn afspraken gemaakt welke acties door de verschillende partijen worden uitgevoerd om dit te bereiken. De partijen committeren zich ook aan de invoering van de ZES-zone en de acties om dit te realiseren. De gemeente gebruikt de convenantpartijen als klankbord voor de verdere uitwerking van het ZES-beleid.

Zijn alle doelgroepen in het Convenant ZES Rotterdam vertegenwoordigd?

Zowel grote als kleine bedrijven en zzp’ers zijn vertegenwoordigd. Een groot deel van de kleine ondernemers zijn via de convenantpartijen MKB-Rijnmond, evofenedex en TechniekNL in het convenant vertegenwoordigd. Deze partijen behartigen de belangen van de Rotterdamse kleine ondernemer in het convenant. Bovendien is de gemeente middels logistiek makelaars in gesprek met kleine ondernemers zodat hun stem ook bekend is. In de jaarlijkse voortgangsrapportage krijgen de kleine ondernemers extra aandacht.

Kan ik me nog aansluiten bij het convenant?

Ja dat kan. Kijk hier voor meer informatie.

Geldt de aangekondigde ZES-zone alleen voor de ondertekenaars van het convenant?

Nee. De ZES-zone geldt voor iedere bedrijfsvoertuig die als N1, N2 of N3 bij het RDW geregistreerd staat.

Wat gaan de ondertekenaars zelf doen om uitstootvrij in de zone te rijden?

Partijen die het convenant ondertekenen, onderschrijven de noodzaak van de ZES-zone en committeren zich aan één of meer acties om de doelstelling emissievrije stadslogistiek te realiseren. Deze acties van de partijen zijn opgenomen in hoofdstuk 4 van het convenant.

In het convenant wordt veel over logistieke hubs gesproken. Waar komen al die hubs en wat gaat de gemeente daarin betekenen?

Goederen worden in een logistieke hub verzameld en gebundeld in een vol geladen voertuig de stad ingebracht. Hierdoor wordt het aantal ritten door bestel- en vrachtauto’s in de stad verminderd. Er zijn verschillende type logistieke hubs nodig. Wijkhubs in de ZES-zone, denk aan pakketlockers, pikup-points of kleine overslagpunten naar vrachtfietsen, en stadshubs aan de rand van de ZES-zone. Dit zijn wat grotere distributiepunten die op een bedrijventerrein gevestigd zijn. Dit zijn niet de grote regionale distributiehallen langs de snelweg.

In de omgevingsvisie is opgenomen dat er ruimte moet zijn voor logistieke hubs. In de omgevingsvisie zijn hiervoor een aantal zoekgebieden opgenomen, deze zoekgebieden zijn reeds bestaande bedrijventerreinen aan de rand van de ZES-zone. Hiermee wordt de benodigde ruimte zoveel mogelijk vanuit de gemeente gefaciliteerd. Het is uiteindelijk de logistieke sector zelf (de markt) die de logistieke hubs moeten opzetten en exploiteren. Zij zijn de logistieke expert.

Subsidies, regelingen en voordelen

Zijn er subsidies?

Bij de gemeente Rotterdam en Rijksoverheid zijn verschillende subsidies beschikbaar die de aanschaf van elektrische bestel- en vrachtauto’s aantrekkelijk maken en je helpen om het aantal vervoersbewegingen in de stad te verminderen. Deze zijn hier te vinden.

Krijg ik privileges als ik nu al overstap naar elektrisch vervoer?

In Rotterdam zijn er nog twee specifieke privileges om elektrisch vervoer te stimuleren. Stap je al over op elektrisch vervoer, dan kun je in aanmerking komen voor de volgende ontheffingen. Deze zijn aan te vragen via www.rotterdam.nl.

Levert het ondernemers ook iets op? Of kost het ze alleen maar geld?

 • Lagere kosten: De aanschafprijs van een elektrische bestelauto is op dit moment in veel gevallen duurder dan een vergelijkbare brandstof bestelauto. Door de stimuleringsregelingen vanuit het Rijk, zoals de aanschafsubsidie (vanaf voorjaar 2021) en de Milieu-Investeringsaftrek (MIA), is het gat in de aanschafprijs beperkt. Als we naar de totale kosten over de hele levenscyclus van het voertuig kijken (Total Cost of Ownership) komt in de meeste gevallen het elektrische alternatief het voordeligste eruit. Dit komt onder andere doordat de onderhoudskosten van een elektrische bestelauto lager zijn en het opladen goedkoper is dan brandstof bij het tankstation.
 • Comfortabeler rijden: Een elektrische bedrijfsauto is stil waardoor u veel rust ervaart tijdens het rijden. Elektrisch rijden heeft als bijkomend voordeel dat het optimale koppel vrijwel altijd bereikbaar is. Dat betekent dat je altijd optimaal op het verkeer kan anticiperen.
 • Duurzame bedrijfsvoering: Het is beter voor het milieu. Dat kan een prima overweging zijn vanuit persoonlijke overwegingen of overtuigingen. Maar daarnaast laat u ook aan anderen zien dat u probeert milieuvriendelijk en vooruitstrevend bezig te zijn. Daarnaast profiteert u zelf ook van schonere lucht in de stad.

Welke vrijstellingen en ontheffingen zijn er en welke voorwaarden gelden daarbij?

De verwachting is dat met de aangekondigde overgangsregeling de ZES-zone voor veruit de meeste ondernemers haalbaar is. Als dat niet het geval blijkt kan de gemeente een ontheffing verlenen op grond van een hardheidsclausule. Dit kan ingezet worden voor gevallen waarin een voortijdige investering niet proportioneel is en ondernemers, in afwijking de toegangseisen, meer tijd wordt gegund om de overstap naar emissieloze bestel- en vrachtauto’s te maken. Bovendien kan de gemeente een ontheffing verlenen aan bedrijven die gebruik maken van een voertuig dat nog niet emissievrij beschikbaar is.

De exacte voorwaarden worden uiterlijk in 2024 bekend gemaakt.

Neemt de gemeente ZES ook mee in eigen aanbestedingen?

Ja. De gemeente Rotterdam hanteert een afwegingskader ZE-inkoop van transportdiensten. Hierbij wordt in aanbestedingen emissievrij transport geëist waar dat technisch mogelijk is. Voor transportdiensten waarbij emissievrij vanaf de start van het contract nog niet technisch mogelijk is wordt een ingroeipad afgesproken.

Timing

Waarom komt de gemeente met zulke maatregelen ten tijde van een wereldwijde pandemie en crisis?

De planvorming van de maatregelen dateert al van voor de crisis en gaat in op de lange termijn. Ondernemers hebben nog voldoende tijd om hun huidige dieselvoertuig af te kunnen schrijven voordat de zone wordt ingevoerd. Overstappen naar een elektrische bestelauto in veel gevallen nu al economisch voordeliger. Door de ZES-zone wordt de ondernemer geprikkeld om de komende jaren bij vervanging van hun dieselvoertuig voor een elektrisch alternatief te kiezen, zonder dat dit tot buiten proportionele kosten leidt. Het is dus niet zo dat op dit moment meer gevraagd wordt van de bedrijven die door corona geraakt zijn. Bedrijven worden binnen een gelijkspeelveld gestimuleerd hun bedrijfsvoering te verduurzamen.

Aanschaf en afschrijving

Wat is de gemiddelde afschrijving van een voertuig?

Dat is sterk afhankelijk van het type voertuig en het gebruik van het voertuig. Pakketdiensten maken veel kilometers en schrijven hun bestelauto of kleine vrachtauto binnen 5 jaar af. Een zzp’er die weinig kilometers rijdt kan een voertuig in meer dan 10 jaar afschrijven. Opmaat gemaakte voertuigen zoals een marktkraam hebben soms nog langere afschrijvingstermijnen.

Hoeveel kost een schone bestelbus gemiddeld?

Voor bijna iedere diesel bestelauto op de markt is een elektrisch alternatief beschikbaar. De aanschafprijs van een elektrische bestelauto is op dit moment in veel gevallen duurder dan een vergelijkbare brandstof bestelauto. Bij kleine bestelauto’s is de aanschafprijs van een elektrische uitvoering bijna gelijk met die van een diesel. Bij de grootste bestelauto’s kan in sommige gevallen het elektrische alternatief nog 2 keer zo duur zijn in aanschaf. Door de stimuleringsregelingen vanuit het Rijk, zoals de aanschafsubsidie (vanaf voorjaar 2021) en de Milieu-Investeringsaftrek (MIA), is het gat in de aanschafprijs beperkt. Als we naar de totale kosten over de hele levenscyclus van het voertuig kijken (Total Cost of Ownership) komt in de meeste gevallen het elektrische alternatief het voordeligste eruit. Dit komt onder andere doordat de onderhoudskosten van een elektrische bestelauto lager zijn en het opladen goedkoper is dan brandstof bij het tankstation.

Hoeveel kost een schone vrachtwagen gemiddeld?

De aanschafprijs van een elektrische vrachtwagen is op dit moment nog ongeveer 2,5 á 3 keer zo duur dan een diesel uitvoering. Ook over de hele levenscyclus van het voertuig gezien is het elektrisch alternatief toch nog duurder in de meeste gevallen. De elektrische vrachtauto’s zitten nu nog in een experimenteer fase. De verwachting is dat binnen een paar jaar de meeste fabrikanten een model vanuit de fabriek kunnen leveren waardoor de aanschafprijs aanzienlijk omlaag gaat.

Waar kan ik advies krijgen over het aanschaffen van een emissievrij voertuig?

De logistiek makelaars van de Gemeente Rotterdam helpen je graag op weg met gratis en persoonlijk advies en praktische tips. Bijvoorbeeld over de mogelijkheden voor jouw bedrijf, de kosten, voorwaarden en voordelen. Lees hier wat je van hen kunt verwachten en hoe je een afspraak kunt maken.

 

Blijf op
de hoogte

Aanmelden nieuwsbrief

Initiatief van: