Veelgestelde vragen

Ga naar:

ZES-zone Laden Haalbaarheid Convenant Zero Emissie Stadslogistiek Subsidies, regelingen en voordelen Timing Aanschaf en afschrijving

Hier vind je antwoord op veelgestelde vragen.

ZES-zone

Wat houdt de Zero Emissie Zone voor Stadslogistiek (ZES-zone) precies in?

De ZES-zone is een gebied waarbinnen alle zakelijke bestel- en vrachtauto’s zonder uitstoot van schadelijke stoffen moeten rijden. Ook moet de logistiek binnen deze zone zo efficiënt mogelijk worden uitgevoerd, bijvoorbeeld door bundeling van goederen aan de rand van de stad.

Voor wie geldt de ZES-zone?

Het gaat om alle bestel- en vrachtauto’s die bestemd zijn voor het vervoer van goederen of uitvoeren van diensten. Bij de RDW bekend onder de voertuigcategorieën N1, N2 en N3. Daarbij gaat het om voertuigen die bijvoorbeeld gebruikt worden voor bevoorrading van winkels, kantoren en bouwplaatsen, de levering van pakjes aan consumenten en bedrijven, bestelauto’s van service- en verhuisbedrijven, maar ook om de lokale winkel, cateraar en bloemist die hun klanten bevoorraden. Vanaf 1 januari 2025 moeten nieuwe bestel- en vrachtauto’s uitstootvrij zijn in de ZES-zone. Dit betekent dus geen diesel, benzine, LPG of bio diesel, maar wel elektrisch of waterstof. Voor sommige voertuigen geldt een overgangsregeling. Hier vind je een overzicht van de toelatingseisen.

Geldt de ZES-zone ook voor particulieren met een bestel- of vrachtauto?

De ZES-zone geldt niet voor particulieren. Particulieren in het bezit van een bestel- of vrachtauto kunnen bij de gemeente een ontheffing aanvragen, mits zij aan kunnen tonen dat het voertuig niet bedrijfsmatig gebruikt wordt.

Hoe deze ontheffing aangevraagd kan worden, wat de voorwaarden zijn en welke documenten daarvoor nodig zijn, wordt momenteel door het Rijk samen met andere gemeenten uitgezocht.

Vanaf wanneer gaat de ZES-zone in?

De ZES-zone gaat op 1 januari 2025 in. Voor voertuigen die vóór 1 januari 2025 zijn aangeschaft geldt een overgangsregeling (zie volgende vraag).

Wat zijn de toegangseisen? Tot wanneer heb ik tijd om aan die eisen te voldoen?

 • Alle nieuwe bestel- en vrachtauto’s die ná 1 januari 2025 op kenteken worden gezet moeten emissievrij zijn in de ZES-zone.
 • Alle bestel- en vrachtauto’s moeten vanaf 1 januari 2030 emissievrij zijn in de ZES-zone.
 • Bakwagens Euroklasse/emissieklasse 6 die ná 1 januari 2020 en trekkers Euroklasse/emissieklasse 6 die ná 1 januari 2017 op kenteken zijn gezet, hebben tot 1 januari 2030 toegang tot de ZES-zone.
 • Bestelauto’s Euroklasse/emissieklasse 4 of lager kunnen vanaf 1 januari 2025 niet meer de ZES-zone in.
 • Bestelauto’s Euroklasse/emissieklasse 5 hebben tot 1 januari 2027 toegang tot de ZES-zone.
 • Bestelauto’s Euroklasse/emissieklasse 6 hebben tot 1 januari 2028 toegang tot de ZES-zone.

Je kunt de RDW kentekencheck gebruiken om te bekijken welke Euroklasse/emissieklasse je voertuig heeft.

Gaat het alleen om elektrisch vervoer? Of is een voertuig met waterstof ook toegestaan?

Zowel batterij-elektrische voertuigen als voertuigen aangedreven door waterstof zijn welkom in de ZES-zone.

Gelden dezelfde toegangseisen ook bij andere steden?

De toegangseisen zijn opgesteld in lijn met het nationale Klimaatakkoord en de nationale uitvoeringsagenda stadslogistiek. Daarmee ontstaat een gelijke toegangsregeling voor alle ZES-zones in Nederland.

Waar liggen de grenzen van de ZES-zone?

In het Convenant ZES staat een globale omvang van de ZES-zone. Hierin is een zoekgebied opgenomen waarbinnen de exacte grens komt te liggen. In samenspraak met de ondertekenaars van het Convenant ZES is een concept contour van de ZES-zone op straatniveau bepaald. Deze contour wordt definitief bij de publicatie van het verkeersbesluit. Dit verkeersbesluit komt eind 2023/begin 2024.

Waarom stelt de gemeente zo’n ZES-zone in?

De luchtkwaliteit in en de bereikbaarheid van Rotterdam moet verbeteren om de stad voor ons allemaal leefbaar te houden. Logistiek veroorzaakt vieze lucht en uitstoot van CO2. Ook zorgt het ook voor geluidsoverlast met effect op de kwaliteit van leven. Tegelijkertijd zijn transport en diensten wel nodig in de stad. Een goede bereikbaarheid is essentieel om in de stad te wonen en te werken. Daarom gaat Rotterdam voor schone en efficiënte logistiek en voert zij vanaf 1 januari 2025 de ZES-zone in. Deze zone is in lijn met het nationale Klimaatakkoord.

Moet ik als ondernemer mijn onderaannemers vragen of ze de ZES-zone in mogen? Of is iedereen verantwoordelijk voor zijn eigen bedrijf?

De eigenaar van het voertuig en dus van het bedrijf is zelf verantwoordelijk. Schakel je onderaannemers in, dan moeten zij er zelf voor zorgen dat ze aan de eisen voldoen. Je kunt hen wel stimuleren de overstap naar schoon vervoer te maken.

Er zijn geen elektrische bestel -en vrachtauto’s die aan mijn eisen voldoen. Kan ik ontheffing aanvragen?

Als er geen uitstootvrij alternatief beschikbaar is, dan kan de gemeente een tijdelijke ontheffing verlenen totdat het alternatief wel beschikbaar is. In de beoordeling wordt breder gekeken dan het 1-op-1 vervangen van het huidige dieselvoertuig. Een alternatief kan ook zijn om een ander logistiek concept in te zetten met andere type voertuigen of gebruik te maken van aanbieders die dit voor je kunnen organiseren.

Laden

Komen er nu ook meer laadpalen in de stad? En wie moet daarvoor zorgen, de overheid of de ondernemer?

Ondernemers kunnen via www.laadpaalnodig.nl/rotterdam een openbare laadpaal aanvragen. Gemeente Rotterdam heeft rekening gehouden met een toenemende vraag aan laadpalen. Voor het laden van vrachtauto’s kan gebruik gemaakt worden van openbare snellaadvoorzieningen. Voor stadslogistiek plaatsen ondernemers laadplekken met name bij de distributiecentra en -hubs, thuis of bij het eigen bedrijf.

Ik heb een onderhoudsbedrijf en we rijden de hele dag door naar particulieren. Met ons materiaal moeten we echt voor de deur parkeren. Hoe doe ik dat met opladen?

De gemeente breidt het openbare laadnetwerk van personenauto’s en bestelbussen stevig uit. Deze groep ondernemers kan daar gebruik van maken. Daarnaast doet iedere ondernemer er goed aan een laadstrategie op te stellen voor zijn eigen bedrijf. De logistiek makelaars kunnen hierbij helpen. Vraag hier een gratis adviesgesprek aan.

Haalbaarheid

Is dit plan wel haalbaar voor kleine ondernemers?

Het is haalbaar voor kleine ondernemers om te voldoen aan de eisen van de ZES-zone, door:

 1. Overgangsregeling: Met de meest relevante brancheorganisaties en experts is een overgangsregeling afgesproken. De overgangsregeling is gebaseerd op afschrijvingstermijnen en natuurlijke investeringsmomenten.
 2. Subsidieregelingen: Vanuit de gemeente en het Rijk zijn subsidieregelingen beschikbaar om de overstap naar een elektrische bestelauto voor kleine ondernemers gemakkelijker te maken. Deze zijn ook hier te vinden.
 3. In veel gevallen nu al voordeliger: Nu al is een elektrische bestelauto over een langere periode gezien in veel gevallen al goedkoper is dan een bestelauto op diesel. Dat komt vooral door de veel lagere onderhoudskosten en kosten voor de elektriciteit in plaats van diesel. Het klopt dat de aanschafprijs (eenmalige investering) van een elektrische bestelauto in de meeste gevallen nu nog hoger is dan een diesel bestelauto. Dit kostenverschil wordt voor een groot deel opgevangen door de nationale aanschafsubsidie. Ook wordt de hogere investering terugverdiend door de lage onderhoudskosten.
 4. Aanschafprijs daalt: De komende jaren zal de aanschafprijs van elektrische bestelauto’s steeds lager worden én zullen er steeds meer modellen beschikbaar komen, ook tweedehands.
 5. Inzet logistiek makelaars: De gemeente Rotterdam zet logistiek makelaars in. Zij gaan met (kleine) ondernemers in gesprek om ze te informeren over de ZES-zone en ze te helpen hierop voor te bereiden, waaronder hulp bij het aanvragen van subsidies. Ondernemers ontvangen na afloop een advies op maat.
 6. Evaluatiemomenten: In de nationale Uitvoeringsagenda Stadslogistiek is afgesproken om in 2022 en in 2024 te evalueren of de toegangseisen nog wel haalbaar zijn en, indien nodig, worden deze aangepast. Gemeente Rotterdam zal zelf jaarlijks de voortgang monitoren en de bevindingen inbrengen in de nationale evaluaties. Hierbij is extra aandacht voor de haalbaarheid voor kleine ondernemers.
 7. Hardheidsclausule: De gemeente kan ontheffing verlenen aan bedrijven die aantonen dat zij niet in staat zijn om een elektrische bestelauto aan te schaffen.

Zijn er straks genoeg busjes te koop ?

Ja, er zijn nu al genoeg elektrische bestelbussen beschikbaar. Soms zijn deze zelfs voordeliger in aanschaf dan een dieselbestelbus door subsidies en fiscale voordelen.

Kunnen kleine ondernemers zich wel een elektrische bestelbus veroorloven?

Op dit moment is een elektrische bestelauto – op lange termijn – in veel gevallen al goedkoper dan een bestelauto op diesel. Dat komt vooral door de veel lagere onderhoudskosten en kosten voor de elektriciteit in plaats van diesel. Het klopt dat de aanschafprijs (eenmalige investering) van een elektrische bestelauto in de meeste gevallen nog hoger is dan een diesel bestelauto. Dit kostenverschil wordt voor een groot deel opgevangen door de nationale aanschafsubsidie, ook wordt de hogere investering terugverdiend door de lage onderhoudskosten. De komende jaren zal de aanschafprijs van elektrische bestelauto’s steeds lager worden én zullen er steeds meer modellen beschikbaar komen, ook tweedehands.

De techniek voor emissievrije vrachtauto’s is nog niet zo ver. Kan de gemeente emissievrij dan wel eisen?

De technologische ontwikkelingen van emissievrije vrachtauto’s zit nog in de experimentele fase (anders dan bestelauto’s). Voor vrachtauto’s is daarom een ruime overgangsregeling afgesproken. Bakwagens met een Euroklasse 6 die ná 1 januari 2020 en vóór 1 januari 2025 op kenteken zijn gezet, hebben tot 1 januari 2030 toegang tot de ZES-zone. Trekkers met een Euroklasse 6 die ná 1 januari 2017 en vóór 1 januari 2025 op kenteken zijn gezet, hebben tot 1 januari 2030 toegang tot de ZES-zone. Met deze afspraak hoeft de sector niet het onmogelijke te doen, maar is er wel voldoende noodzaak om vanaf nu te investeren in een emissievrij alternatief. In de nationale Uitvoeringsagenda Stadslogistiek is afgesproken om in 2022 en in 2024 twee evaluatiemomenten te houden waarin beoordeeld wordt of de toegangseisen nog wel haalbaar zijn en, indien nodig, worden deze aangepast.

Convenant Zero Emissie Stadslogistiek

Waarom heeft de gemeente het convenant met de logistieke sector gesloten?

Rotterdam werkt aan het verbeteren van de luchtkwaliteit, het verminderen van de CO2-uitstoot en het bereikbaar houden van de stad. Slimme en schone stadslogistiek is hierin een belangrijk onderdeel, en een gezamenlijke opgave en verantwoordelijkheid van de overheid en het bedrijfsleven. In het Convenant ZES hebben de gemeente en partijen uit de logistieke sector acties opgeschreven die door de verschillende partijen worden uitgevoerd om toe te werken naar slimme en schone stadslogistiek. Ook hebben zij zich door het tekenen van het convenant verbonden aan de invoering van de ZES-zones en de acties om de zone te realiseren. Samen met de convenantpartijen werkt de gemeente aan de verdere uitwerking van het beleid.

Zijn alle doelgroepen in het Convenant ZES Rotterdam vertegenwoordigd?

In het convenant zijn zowel grote als kleine bedrijven en zzp’ers vertegenwoordigd. Een groot deel van de kleine ondernemers is via de convenantpartijen MKB-Rijnmond, evofenedex en TechniekNL in het convenant vertegenwoordigd. Deze partijen behartigen de belangen van de Rotterdamse kleine ondernemer in het convenant. Bovendien is de gemeente middels logistiek makelaars in gesprek met kleine ondernemers zodat hun stem ook bekend is. In de jaarlijkse voortgangsrapportage krijgen de kleine ondernemers extra aandacht.

Kan ik me nog aansluiten bij het convenant?

Ja dat kan. Kijk hier voor meer informatie.

Geldt de aangekondigde ZES-zone alleen voor de ondertekenaars van het convenant?

Nee. De ZES-zone geldt voor iedere bestel- of vrachtauto die als N1, N2 of N3 bij het RDW geregistreerd staat.

Wat gaan de ondertekenaars zelf doen om uitstootvrij in de zone te rijden?

Partijen die het convenant ondertekenen, erkennen de noodzaak van de ZES-zone en binden zich aan één of meer acties om de doelstelling emissievrije stadslogistiek te realiseren. Deze acties zijn opgenomen in hoofdstuk 4 van het convenant.

In het convenant wordt veel gesproken over logistieke hubs. Waar komen die hubs en wat gaat de gemeente daarin betekenen?

Goederen aan de rand van de stad verzamelen en gebundeld in een vol voertuig de stad in rijden, dat is een logistieke hub. Hierdoor vermindert het aantal ritten door bestel- en vrachtauto’s in de stad. Er zijn verschillende type logistieke hubs nodig. Wijkhubs zijn nodig in de ZES-zone, denk aan pakketlockers, pick-up-points of kleine overslagpunten naar vrachtfietsen. Stadshubs komen aan de rand van de ZES-zone. Dit zijn wat grotere distributiepunten die op een bedrijventerrein gevestigd zijn. Dit zijn niet de grote regionale distributiehallen langs de snelweg.
In de omgevingsvisie is opgenomen dat er ruimte moet zijn voor logistieke hubs. In de omgevingsvisie zijn hiervoor een aantal zoekgebieden opgenomen, deze zoekgebieden zijn al bestaande bedrijventerreinen aan de rand van de ZES-zone. Hiermee wordt de benodigde ruimte zoveel mogelijk vanuit de gemeente gefaciliteerd. Het is uiteindelijk de logistieke sector zelf (de markt) die de logistieke hubs moet opzetten en exploiteren. Zij is de logistieke expert.

Subsidies, regelingen en voordelen

Zijn er subsidies beschikbaar?

Bij de gemeente Rotterdam en Rijksoverheid zijn verschillende subsidies beschikbaar die de aanschaf van elektrische bestel- en vrachtauto’s aantrekkelijk maken en je helpen om het aantal ritten in de stad te verminderen. Deze zijn hier te vinden.

Krijg ik privileges als ik nu al overstap naar elektrisch vervoer?

In Rotterdam zijn er nog twee specifieke privileges om elektrisch vervoer te stimuleren. Stap je al over op elektrisch vervoer, dan kun je in aanmerking komen voor de volgende ontheffingen.

Levert het ondernemers ook iets op? Of kost het ze alleen maar geld?

 • Lagere kosten: De aanschafprijs van een elektrische bestelauto is op dit moment in veel gevallen duurder dan een vergelijkbare bestelauto op brandstof. Door de stimuleringsregelingen vanuit het Rijk, zoals de aanschafsubsidie en de Milieu-Investeringsaftrek (MIA), is het gat in de aanschafprijs beperkt. Als we naar de totale kosten over de hele levenscyclus van het voertuig kijken (Total Cost of Ownership) komt het elektrische alternatief er in de meeste gevallen het voordeligste eruit. Dit komt onder andere doordat de onderhoudskosten van een elektrische bestelauto lager zijn en het opladen goedkoper is dan brandstof bij het tankstation.
 • Comfortabeler rijden: Een elektrische bedrijfsauto is stil waardoor je veel rust ervaart tijdens het rijden. Elektrisch rijden heeft als bijkomend voordeel dat het optimale koppel vrijwel altijd bereikbaar is. Dat betekent dat je altijd optimaal op het verkeer kan anticiperen.
 • Duurzame bedrijfsvoering: Het is beter voor het milieu. Dat kan een prima overweging zijn vanuit persoonlijke overwegingen of overtuigingen. Maar daarnaast laat je ook aan anderen zien dat je probeert milieuvriendelijk en vooruitstrevend bezig te zijn. Daarnaast profiteer je zelf ook van schonere lucht in de stad.

Welke vrijstellingen en ontheffingen zijn er en welke voorwaarden gelden daarbij?

De verwachting is dat met de aangekondigde overgangsregeling de ZES-zone voor de meeste ondernemers haalbaar is. Als dat niet het geval blijkt, dan kan de gemeente een ontheffing verlenen op grond van een hardheidsclausule. Dit kan ingezet worden voor gevallen waarin een voortijdige investering niet proportioneel is en ondernemers, in afwijking van de toegangseisen, meer tijd wordt gegund om de overstap naar emissievrije bestel- en vrachtauto’s te maken. Ook kan de gemeente een ontheffing verlenen aan bedrijven die gebruik maken van een voertuig dat nog niet emissievrij beschikbaar is.
De exacte voorwaarden worden uiterlijk in 2024 bekend gemaakt.

Neemt de gemeente ZES ook mee in eigen aanbestedingen?

Ja. De gemeente Rotterdam hanteert een afwegingskader ZE-inkoop van transportdiensten. Hierbij wordt in aanbestedingen emissievrij transport geëist waar dat technisch mogelijk is. Voor transportdiensten waarbij emissievrij vanaf de start van het contract nog niet technisch mogelijk is wordt een ingroeipad afgesproken.

Timing

Waarom komt de gemeente met zulke maatregelen ten tijde van een wereldwijde pandemie en crisis?

De planvorming van de maatregelen dateert al van voor de crisis en gaat over de lange termijn. Ondernemers hebben nog voldoende tijd om hun huidige dieselvoertuig af te schrijven voordat de zone wordt ingevoerd. Overstappen naar een elektrische bestelauto is in veel gevallen nu al economisch voordeliger. Door de ZES-zone wordt de ondernemer geprikkeld om de komende jaren bij vervanging van zijn dieselvoertuig voor een elektrisch alternatief te kiezen, zonder dat dit tot buiten proportionele kosten leidt. Het is dus niet zo dat op dit moment meer gevraagd wordt van de bedrijven die door corona geraakt zijn. Bedrijven worden binnen een gelijk speelveld gestimuleerd hun bedrijfsvoering te verduurzamen.

Aanschaf en afschrijving

Wat is de gemiddelde afschrijving van een voertuig?

Dat is sterk afhankelijk van het type voertuig en het gebruik van het voertuig. Pakketdiensten maken veel kilometers en schrijven hun bestelauto of kleine vrachtauto binnen 5 jaar af. Een zzp’er die weinig kilometers rijdt kan een voertuig in meer dan 10 jaar afschrijven. Op maat gemaakte voertuigen zoals een marktkraam hebben soms nog langere afschrijvingstermijnen.

Hoeveel kost een schone bestelbus gemiddeld?

Voor bijna iedere dieselbestelauto op de markt is een elektrisch alternatief beschikbaar. De aanschafprijs van een elektrische bestelauto is op dit moment in veel gevallen hoger dan een vergelijkbare brandstof bestelauto. Bij kleine bestelauto’s is de aanschafprijs van een elektrische uitvoering bijna gelijk met die van een diesel. Bij de grootste bestelauto’s kan in sommige gevallen het elektrische alternatief nog twee keer zo duur zijn in aanschaf. Door de stimuleringsregelingen vanuit het Rijk, zoals de aanschafsubsidie en de Milieu-Investeringsaftrek (MIA), is het gat in de aanschafprijs beperkt. Als we naar de totale kosten over de hele levenscyclus van het voertuig kijken (Total Cost of Ownership) komt het elektrische alternatief er in de meeste gevallen het voordeligst eruit. Dit komt onder andere doordat de onderhoudskosten van een elektrische bestelauto lager zijn en het opladen goedkoper is dan brandstof bij het tankstation.

Hoeveel kost een schone vrachtwagen gemiddeld?

De aanschafprijs van een elektrische vrachtwagen is op dit moment nog ongeveer 2,5 á 3 keer zo hoog als een dieseluitvoering. Ook over de hele levenscyclus van het voertuig gezien is het elektrisch alternatief toch nog duurder in de meeste gevallen. De elektrische vrachtauto’s zitten nu nog in een experimentele fase. De verwachting is dat binnen een paar jaar de meeste fabrikanten een model vanuit de fabriek kunnen leveren waardoor de aanschafprijs aanzienlijk omlaag gaat.

Waar kan ik advies krijgen over het aanschaffen van een emissievrij voertuig?

De logistiek makelaars van de Gemeente Rotterdam helpen je graag op weg met gratis en persoonlijk advies en praktische tips. Bijvoorbeeld over de mogelijkheden voor jouw bedrijf, de kosten, voorwaarden en voordelen.
Lees hier wat je van hen kunt verwachten en hoe je een afspraak kunt maken.

Zijn er alternatieven voor elektrische bestelbussen zodat ik nog steeds de ZES-zone in kan?

Is het praktisch of financieel niet haalbaar om je bestelauto(’s) te vervangen door elektrische varianten? Misschien is de inzet van licht elektrische vrachtvoertuigen (LEVV) of het uitbesteden van het vervoer een optie die bij je bedrijfsvoering past.

Licht Elektrische VrachtVoertuigen (LEVV)

Een LEVV is een fiets, bromvoertuig of compact voertuig met elektrische ondersteuning of aandrijving. Een LEVV is vooral bedoeld voor distributie van goederen in een binnenstedelijke omgeving met een beperkte snelheid en actieradius. Een van de voordelen van zulke voertuigen is dat deze kleiner zijn dan bestelauto’s en daarmee in de drukke stad vaak sneller op hun plek zijn. Er is onderzocht dat LEVV’s 10 tot 15 procent van de bestelautoritten in grote steden zouden kunnen vervangen. LEVV’s zijn vooral geschikt voor tijdkritische leveringen, pakket en post en kleinere zendingen in food, bouw- en servicelogistiek. Grote bedrijven als Coolblue, Wehkamp en Picnic voeren nu al (een deel van) hun leveringen uit met een LEVV. Ook post- en pakketbedrijven als PostNL, UPS, DPD en DHL zetten deze voertuigen in. Maar ook in service- en bouwlogistiek wordt de LEVV ingezet; bijvoorbeeld bij BAM, Ziggo, Feenstra en Coca-Cola.

Compact elektrisch voertuig

Naast de elektrische bestelauto van de “grote” merken zijn er ook kleinere compacte elektrische voertuigen beschikbaar. Deze kunnen een goed alternatief zijn voor bestelauto’s, met name voor bezorging in stedelijk gebied. Enkele aanbieders van dergelijke voertuigen zijn Addax, Alke, Levacrgo, SevicEasy Go Electric, Dockrmobility, Electrocar en Goupil.

 • Een compact (niet gekentekend) elektrisch voertuig komt in aanmerking voor MIA, maar niet voor subsidie.
 • Een compact elektrisch voertuig op kenteken wordt beschouwd als elektrische bestelauto (voertuigcategorie N1) en komt in aanmerking voor MIA en de SEBA subsidie.

Elektrische bakfiets/Cargobikes

Een ander voorbeeld van een LEVV is een elektrische bakfiets, ook wel cargobike genoemd. Voordeel van de cargobike is dat deze in de stad niet alleen vaak sneller is en een stuk beter voor het milieu, maar dat de cargobike ook helpt het fileproblemen en geluidsoverlast te verminderen. Verschillende bedrijven zetten de bakfiets al in voor het vervoer van pakketten en goederen in de stad. Bedrijven zoals DHL en UPS maken al actief gebruik van een cargobike. Enkele aanbieders van dergelijke voertuigen zijn: Cargo Cycling, Triobike, CycleSpark, Urban Arrow en Velove

Een elektrische bakfiets komt in aanmerking voor MIA en VAMIL

Elektrische bakbrommer/Cargoscooter

Een cargoscooter is een volledig elektrisch aangedreven scooter gericht op het vervoeren van goederen in de stad. Je kunt je pakketten of goederen rechtstreeks op de bestemming afleveren, zonder files en parkeerkosten. Voorbeelden van zulke voertuigen zijn Cargobee en Triple.

Uitbesteden vervoer

Naast de aanschaf van een elektrisch voertuig, kun je ook nadenken over het (deels) uitbesteden van je vervoer. Aanschaf van voertuigen en inzet van personeel laat je over aan de gespecialiseerde partij die je goederen met elektrische voertuigen bij de klant bezorgt. Zo is er een nieuwe generatie stadsdistributeurs aan het ontstaan die the last mile emissievrij kan uitvoeren, zoals City Hub, Hubbel, HUB 010,  SimplyMile en Breytner.

Blijf op
de hoogte

Aanmelden nieuwsbrief

Initiatief van:

Op de hoogte blijven van nieuws en ontwikkelingen rondom de ZE-zone van Rotterdam?